1972’LİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

V A K I F S E N E D İ

VAKIFIN ADI:

Madde 1: Vakfın adı 1972’liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıdır. İşbu Resmi Senette sadece Vakıf denilecektir. Vakfın kısa adı ‘72’liler Vakfıdır. 72’liler kavramından anlaşılacak husus aşağıdadır.

a.Kuleli Askeri Lisesinde, 1966-1967 öğretim yılında 1 nci sınıf ve/veya 1967-1968 öğretim yılında 2 nci sınıf ve/veya 1968/1969 öğretim yılında 3 ncü sınıf öğrencisi olanlar,

b.Kara Harp Okulunda 1969-1970 öğretim yılında 1 nci sınıf ve/veya 1970-1971 öğretim yılında 2 nci sınıf ve/veya 1971-1972 öğretim yılında 3 ncü sınıf öğrencisi olanlar,

c.Yukarıda belirtilenlerin eş ve çocukları ile diğer kanuni mirasçıları

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2: Vakfın Merkezi ANKARAİli ÇANKAYAİlçesi olup, adresi GMK Bulvarı Yonca Apt. 20/14 KIZILAY/ANKARA’dır. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, temsilcilik ve irtibat noktaları açabilir, Vakıf Merkezi’nin adresi değiştirilebilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3: 72’liler arasında devam edegelen devre arkadaşlığının yarattığı manevi değerleri her şeyin üstünde tutarak, her alanda, her anlamda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

Madde 4: Vakfın amacına ulaşabilmesi için yapabileceği tasarruflar:

a.1972’lilerarasında birlik, beraberlik, bağlılık, dayanışma ve yardımlaşma sağlamak için faaliyetlerde bulunmak.

b.Bakıma muhtaç 1972’liler ile eş ve çocuklarına yardımcı olmak.

c.Nişan, düğün, hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda maddi ve manevi destek sağlamak.

d.Özel geceler, yemekler, kermesler düzenlemek.

e.Kültür ve eğlence amaçlı tur ve geziler düzenlemek.

f.Sanatsal, kültürel amaçlı kurs ve seminerler düzenlemek.

g.Lokal, pansiyon, sosyal tesisler, kreş, kamp, spor tesisleri kurmak ve/veya işletmek, işlettirmek.

h.Kooperatifler kurmak.

i.1972’liler arasında iletişim sağlamak maksadıyla çeşitli yayınlar, dergi ve bülten yayımlamak.

j.Türkiye genelinde başarılı ancak maddi imkânı sınırlı çocuklara eğitim yardımında bulunmak.

k.Yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kurs, önlisans, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarda bulunan, maddi imkanları sınırlı öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve araştırmalarını devam ettirmeleri için destek sağlamak.

l.Fikir ve sanat eserleri ve bunları üretenlere ayni nakdi yardımların yanı sıra eserlerin halka ulaşması için gerekli yardımlarda bulunmak.

m.Vakfın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere; motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava araçları satın almak, kiralamak, kiralama yoluyla edinmek (leasing) ihtiyaç fazlasını gelir sağlanması amacı ile kiraya vermek, tadil ve bakımını yaptırmak.

n.Tabii afetlerde, diğer Vakıflarla işbirliği yaparak maddi ve manevi yardımlar yapmak.

o.Özürlü çocukların sağlık ve eğitim sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve/veya bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ö. Çeşitli alanlarda ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalar, çeşitli faaliyetler düzenleyerek bu alanda çalışma yapanları maddi ve manevi olarak desteklemek.

p.Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek yada denetimi altında bir işletmeye işlettirmek.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

Madde 5: Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dair birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paralarını idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak ve alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzüğe uygun olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı Vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkullerini intifa sühna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule ve bu hakları kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehin dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl, Vakfın amaçlarında birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

Madde 6: Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan “500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL.dır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya kısmını bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu haklarını herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 7:

a.Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.

b.Amaç ve hizmet konularında uygun hizmetleri öngören resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan şartlı ve şartsız ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışları.

c.Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde dilecek kira, irat, primi temettü, gelir payı ve diğer benzer gelirler ile bunların satışından elde edilecek değer artış kazançları.

d.Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortağı olduğu iktisadi işletme ve diğer ortaklardan elde edilecek gelirler.

e.Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler fuar ve sergilerden elde edilecek gelirler.

f.1972’lilerin mesleki ve tecrübeye dayalı yapılacak muhtelif çalışmalardan elde edilecek gelirin tamamı veya bir kısmı.

g.Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden sağlanır.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ:

Madde 8: Vakıf gelirlerinin tamamı Vakfın amacı doğrultusunda harcanır. Ancak Vakıf genel kurulunca günün şartlarına uygun olarak belirlenecek belli bir oranını yönetim ve idari harcamalarına ayırır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 9: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

a.Kurucular Kurulu

b.Yönetim Kurulu

c.Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU

Madde 10: Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder.

a.Ekli listedeki gerçek kişiler.

b.Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11: Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek.

b.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek.

c.Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

d.İş bu Vakıf Senedi’nde gerekli gördüğü ilave ve değişiklikleri yapmak.

e.Yönetim Kurulu’nun, fahri üyelik verilmesi ve fahri üyelikten çıkarma ile ilgili tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

f.Yönetim Kurulu’nun Kurucular Kurulu üyeliğe kabul edilmeme ile ilgili tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

KURUCULAR KURULU’NUN TOPLANTISI:

Madde 12: Kurucular Kurulu her yıl Şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Kurucular Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamış ise bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir. Kurucular Kurulu toplantısında bir Başkan, iki Divan Kâtibinden oluşan Kurucular Kurulu Divanı seçilir.

KARARLAR:

Madde 13: Kurucular Kurulu Toplantılarında Katipler görüşülen hususları tespit ederler.,Alınan kararlar tutanaklara geçirilir ve altları Başkanlık Divanı Üyeleri tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulu’nun toplantısına gelemeyecek üye, bir başka üyeye vekalet verebilir. Bir üyeye birden fazla vekâlet verilemez.

YÖNETİM KURULU:

Madde 14: Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile iki yıl için seçilen yedi üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi, en fazla ikisi dışarıdan da seçilebilir. Seçimlerde Yönetim Kurulu için yedi de yedek üye seçilir. Süresi biten üyelerin tekrar seçimi mümkündür. Seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Muhasip üye olarak görev bölümü yapar ve bu görevlendirmeler yayımlanır. Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan veya Başkan Vekili, üyelerden biri ve Genel Müdür’den meydana gelecek üç kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu Kurul’un hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:

Madde 15: Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilerini kullanır. Genel Sekreter Vakfın Sekretaryası’nın düzenli çalışmasını sağlar. Muhasip üye Vakfın muhasebesinin düzenli tutulmasından, kıymetli evrak ve naktinin muhafazasından sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’nun çalışmasını düzenlemek ve verilen kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Yönetim Kurulu üyelerinin hizmeti fahridir. Bu görevleri ve hizmetlerinden dolayı ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev icabı yapacakları seyahat, iskân, iaşe, ibate ve iletişim masrafları, her seferinde Yönetim Kurulu kararı ile Vakıfça karşılanır.

Madde 16: Yönetim Kurulu toplantıları, Vakıf Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre icra edilir. Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu olağan dışı toplantıya çağırabilir. Toplantılara mazeretsiz üst üste üç defa veya bir yıl içerisinde 5 defa katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu’nca görüşülür ve üyeliğin devamlılığı veya sona erdirilmesi karara bağlanır.

Yönetim Kurulu üyeliklerindeki ayrılmaların yerine, Yönetim Kurulu kararı ile, seçilmiş yedek üyeler sıraya göreve çağırılır. Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.Kararlar Noter tasdikli Yönetim Kurulu defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a.Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak.

b.Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.

c.Her türlü menkul ve gayrimenkul malları ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı intifa, sühna veya mülkiyetin gayri ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yapıt satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek, suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

d.Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için Vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple Vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul, gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu Dairelerinde gerekli tahrirleri vermek.

e.Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)

f.Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

g.Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak.

h.Kurucular Kuruluna hesap vermek.

i.Vakfı Senedi’nde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp, Kurucular Kurulu’na sunmak.

j.Kurucular Kurulu’nun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek.

k.1. Maddedeki tanıma girmemekle birlikte; söz konusu 1972’lilerin çoğu tarafından tanınan, saygı duyulan, 1972’lilere emeğinin geçtiği kabul edilen ve bu Vakfın amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan gerçek kişilerle ilgili Fahri üyelik başvurusu ve önerilerini değerlendirmek ve uygun bulunanları Kurucular Kurulu’na teklif etmek. (Bu kişilerin üyeliği tamamen fahri olup Kurucular Kurulu’nda oy hakları yoktur.)

l.Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

m.Kurucular Kurulu üyeliğine yeni 1972’li üye kaydetmek.

n.Kurucular Kurulu üyeliği hakkını kazanmış her üye, yasalar ve 1972’lilerin ortak değerlerine saygı göstermek zorundadır. Yönetim Kurulu bu zorunluluğu yerine getirmediği konusunda bilgiler bulunanlar hakkında, uygulanabilecek kararlar almak ve Kurucular Kurulu üyeliğinin düşürülmesi hususu dahil Kurucular Kurulu’na teklif etmek.

o.1. Maddede tanımı yapılan 1972’li kavramına giren, Kurucular Kurulu’na henüz üye olmamış ancak üyelik müracaatı bulunan bir kişinin de “n” bendinin birinci paragrafında belirtilen zorunlulukları yerine getirip getirmediğini incelemek, uygun olanları üyeliğe kabul etmek, uygun olmayanların üye olarak kabul edilmemesini Kurucular Kurulu’na teklif etmek.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 18: Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil tayin edebilir.

DENETİM KURULU:

Madde 19: Vakıf denetiminden amaç; Vakıf faaliyetlerinin mevzuata, Vakıf Senedi ve Vakıfça oluşturulan stratejik plana uygun olarak yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanma durumunu belirlemektir. Denetleme Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşkil edilir. İhtiyaç duyulan sertifikalı denetçilerin belirlenmesi veya denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Denetim Kurulu üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler sırayla alınır. Denetim Kurulu, Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Mevzuata uygun olarak hazırlanacak denetleme raporu Yönetim Kurulu’na, Kurucular Kurulu’na ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

VAKFIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 20: Vakıf Genel Müdürü, Kurucular Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı personel görevlendirilebilir. Vakıf Genel Müdürü Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüşlerini açıklar. Vakıf Genel Müdürü ve görevlendirilecek diğer personele ödenecek ücretler Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 21: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 22: Bankalarda hesap açmak ve kapatmada, para çekmede Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek en az bir kişinin imzası bulunur.

VAKFIN SENEDİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

Madde 23: Vakfın Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulu’nun kararı şarttır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 24: Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir. Feshi halinde Vakfa ait mallar aynı amaca yönelik bir Vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir.

Madde 25: Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar hakkında tüzük hükümleri uygulanır.

VAKFIN KURUCULARI:

Madde 26: Vakfın Kurucuları ekte gösterilmiştir.

Geçici Madde 1: 1972’liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilk Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

1.Cemalettin YILMAZ

2.Hasan IŞIN

3.A.Serdar AYKAÇ

4.Necati TENŞİ

5.İ.Yüksel KUŞ

6.Faruk UZUN

7.Nahit KARAKÜLAH

8.Salih Zeki YİĞİT

9.Mustafa YELBOĞA

Yedek Üyeler:

1.Serhat KOFOĞLU

2.Ecmel ÖNKOL

3.Seyhun ÖZBAYRAKTAR

Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulu’nu toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde Senette belirtilen görev ve yetkiler haizdir.

.Geçici Madde 2. Bu Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Salih Zeki YİĞİT yetkili kılınmıştır.

AÇIKLAMALAR :

1.Bu Vakıf Senedi Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.10.1996 tarih ve Esas: No: 1996-533 Karar No: 1996-850 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve Resmi Gazetenin 16 Kasım 1996 tarih ve 22819 nolu sayısında yayınlanmıştır.

2.Ankara 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.1998 tarih ve Esas No: 1998-786 Karar No: 1998-837 sayılı kararı ile birinci senet değişikliği yapılmıştır.

3.Ankara 23 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2009 tarih ve Esas No: 2009-112 Karar No: 2009-201 sayılı kararı ile ikinci senet değişikliği yapılmıştır.

4.Vakfımızın adresi GMK Bulvarı No:20/14 Kızılay/ANKARA olarak değişmiştir.


1972’LİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç:

Madde1. Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma usul ve esaslarını, Vakıf personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, görevlendirme ve görevlerine son verme ile özlük hakları ve disiplinlerine ilişkin kuralları,

Vakıf bütçesi, bağış ve yardımlar Vakıf yazışmaları ve Vakıf Senedinde yer alan diğer hususlara ilişkin esasları belirlemektedir.

Madde 2TanımlarBu yönetmelikte geçen;

Vakıf72’liler Vakfını

Vakıf Senedi72’liler Vakfı Senedini

Başkan:Yönetim Kurulu Başkanını

Yönetim kuruluVakfın seçimle gelen yönetimden sorumlu organını

Denetim kuruluVakfın seçimle gelen faaliyet ve hesaplarını denetleyen organı

Genel Müdürlük72’liler Vakfı Genel Müdürlüğünü

Genel MüdürYönetim Kurulu tarafından atanan Vakıf Genel Müdürünü

ŞubeVakfa bağlı, hak ve varlığı Vakfa dahil, bulunduğu bölgede Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda kendi yönetim organı ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, merkezle ilişkileri ve yetkileri bu yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından Vakfın sorumlu olduğu Vakıf iç organını

Temsilcilikler:Vakfın bağlı bulunduğu bölgede, Vakıf amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunmakla görevli, harcama yetkisi bulunmayan ve yapısına uygun olduğu ölçüde şubelerle ilgili hükümlere tabi olan Vakıf iç organlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

VAKFIN YÖNETİMİ

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Madde 3. Vakıf Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu seçimlerin tamamlanmasını takip eden ilk cumartesi günü saat 13:00’ te Vakıf Genel Merkezinde toplanarak kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili,bir Genel Sekreter ve bir Muhasip seçer.

Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı (Vakıf Başkanı); Vakfı temsil eder, yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler, toplantı çağrısını yapar ve toplantıyı yönetir. Genel Kurul (Kurucular Kurulu) toplantılarında, divan heyeti oluşturulup göreve başlayıncaya kadar toplantıyı yönetir.

Yönetim Kurulunun sınırlı yetkilerini kullanmak üzere 3 kişilik bir icra kurulu belirler. İcra kurulu, iki Yönetim Kurul toplantıları arasındaki süre içerisinde gecikmesinde sakınca bulunan konular ile piyasa araştırması, çarşı pazarlığı ve ayrıntılı incelemeyi gerektiren konularda kararlar alır ve uygulamaya koyar. Yönetim Kurulunun müteakip toplantısında, yapılan işler bir rapor halinde Yönetim Kurulunun onayına sunulur. İcra Kurulu; önemli konularda, harcama yetkisini aşan işlemlerde ve gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile iletişim kurup bilgi vermek suretiyle sözlü onay alabilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 4. Yönetim Kurulu;

a.Vakfın amacı, Senedi, Stratejik Planı ve Yıllık Faaliyet Planı kapsamında karar alır, uygular veya Vakıf Müdürlüğünce uygulanmasını sağlar.

b.Genel Kurul tarafından belirlenen prensipler ve Vakıf Senedi doğrultusunda faaliyetleri düzenler, yürütülmesini sağlar.

c.Vakıf gelir kaynaklarının arttırılması gelirlerin ve malvarlığının değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapar.

d.Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve diğer konulurda ilişkide bulunur, işlemler yapar.

e.Vakıf personelinin ücretini Genel Kurulun politikaları doğrultusunda, karar verir, işlemlerini yapar

f.Genel Kurulun kabul ettiği bütçeyi uygular, bilançoları düzenler.

g.Genel Kurul toplantılarını ve bu toplantılarda sunulacak faaliyetin raporlarını hazırlar, ibraya sunar.

h.Vakıf çalışanlarının gerekli kıldığı harcamaları yapar, senetteki amacın gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır,

i.Vakıf adına katılımda bulunulacak ve/veya hareket edilecek toplantı, yürüyüş, sempozyum, seminer, konferans v.b. gibi etkinliklere katılım için karar verir. Karar alınırken; vakıf senedi, yasal mevzuat, Genel Kurulun karar ve eğilimleri göz önünde bulundurulur.

j.İlgili mevzuat, Vakıf gereği ve Vakıf iş mevzuatının öngördüğü diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulunun görev süresi toplanma ve görev ifa esas ve usuller

Madde 5. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Bir takvim yılında mazeretsiz olarak (3) veya aralıklı olarak (6) toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer.

a.Yönetim Kurulu her ay önceden tespit edilen belli bir gün ve saatte, kararlaştırılan yerde davetsiz olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

b.Yönetim Kurulu, Başkanı veya üyelerden en az üçte birinin isteği ile olağanüstü de toplanabilir.

c.Gündeme alınması istenen konular, toplantıdan önce Vakıf Müdürlüğüne bildirilir. Gündemin üyelere toplantıdan önce dağıtılması esastır. Zorunlu hallerde toplantı başlangıcında da dağıtılabilir. Gündem ile ilgili ayrıntılı bilgiler, gerektiğinde veya üyeler tarafından istendiğinde önceden Vakıf Müdürlüğünce gönderilir. Vakıf ile Vakıf şirket ve iştiraklerinin mali durumları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi gündeme mutlaka dahil edilir.

d.Toplantı sırasında gündem dışı konular gündeme alınarak görüşülebilir.

e.Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yönetim kurulu kararları, Üyeler bir araya gelmeden sağlanan mutabakatla,” Ayak Divanı” şeklinde de alınabilir.

f.Yönetim Kurulu toplantılarına Vakıf Müdürü de katılır, ancak oy kullanamaz. Sadece Yönetim Kurulu Üyelerinin gündemle ilgili özel müzakere yapacağı sırada, diğer katılımcılar toplantıdan ayrılırlar. Özel görüşme yapılacak gündem maddelerinin yanına not düşülür.

g.Yönetim Kurulu toplantılarına Denetim Kurulu üyeleri de katılabilirler.

h.Yönetim Kurulu toplantılarını başkan veya vekili idare eder. Sekreterya görevini Vakıf Müdürlüğü yerine getirir.

i.Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü esas alınır. Muhalefet halinde şerh yazılır.

j.Kararlar, noter onaylı yönetim kurulu karar defterine yazılarak üyelerce imzalanır.

VAKIF DENETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Denetim kurulu üyeleri ve iç denetim

Madde 6. Denetim Kurulu Genel Kurulun kendi içinden veya dışarıdan 2yıl için seçeceği (3) kişiden oluşur. Denetim Kurulu kendi içerisinde (1) Başkan ve (2) üye olarak teşkilatlanır.

a.Denetim kurulu vakfın iç denetim organıdır.

İç denetim; vakıf faaliyetlerinin mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini amaçlar.

İç denetim; vakfın risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek, sitemli ve disiplinli bir yaklaşımla vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

b.Vakfın tüm iş ve işlemleri iç denetim kapsamındadır.

c.İç denetim sonucunda;

(1)Vakfın; vakıf senedi ve yürürlükteki mevzuata göre yönetilip yönetilmediği,

(2)Vakıf mallarının ve gelirlerinin mevzuata uygun, etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı,

(3)İşletme ve iştiraklerin; sınai, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda ve rasyonel şekilde idare edilip edilmedikleri,

(4)Vakfın hesap ve mali tablolarının mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

(5)Defter kayıt ve belgeler üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla mutabakat olup olmadığı ortaya çıkarılır.

d.Denetçiler; ulaştıkları kanaat ve görüşlerini raporda açıklayabilirler.

e.İç denetim raporuna mali tablolar da eklenir.

f.İç denetim raporu; doğruluk, açıklık, ölçülebilirlik, yapıcılık, uygunluk, tamlık ve kararlılık temel ilkeleri çerçevesinde;

(1)Denetçi kanaatini taşımalı, kanaate dayanak teşkil eden belgeler rapora eklenmeli,

(2)Doğru, tarafsız, açık ve özlü ifadelere yer verilmeli,

(3)Daha önce rapor edilmiş tespit ve önerileri kapsamalı,

(4)İyi uygulama örneklerini gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

g.Düzenlenecek rapor, toplantıdan en az 15 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilir.

h.Seçildikleri tarihten başlayarak bir takvim yılında mazeretsiz olarak üst üste (3) veya aralıklı olarak (6) toplantıya katılmayanların Denetim Kurulu üyelikleri düşer.

i.Denetim Kurulu, önceden belirlenen gün ve saatte kararlaştırılan yerde toplanır, sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

j.Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Denetleme Raporunda belirtilen hususlardan iştirak edilmeyenlerle ilgili konularda, muhalefet şerhi gerekçeli olarak yazılır ve imzalanır.

ÖZLÜK HAKLARI

Madde 7.

a.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmez. Koşullar değiştiğinde ve Vakfın mali durumuna göre huzur hakkı verilip verilmemesi ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

b.Merkez ve Şube Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine görev gezilerinde gidiş-dönüş için yararlanılan araç ücretinden ayrı olarak her yıl yayımlanan bütçe konu (H) cetvelinde ¼ dereceler için belirlenen tutarın 2 katı üzerinden yolluk ödenebilir.

Hangi vasıtaların kullanılacağına, yolluk ödenmesi ve yapılacak harcama tutarına Yönetim Kurulu karar verir.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

Madde 8.

a.Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu tarafından yasal süreç izlenerek şube veya temsilcilik açılabilir, açılanlar kapatılabilir.

b.Şubeler, Şube Yönetim Kurulları,Temsilcilikler ise bu birimlerin başkanları tarafından idare edilir.

c.Şube Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur. Toplantı yönetim çalışma usul ve esasları karar vb. konularda Vakıf Yönetim Kurulu hakkındaki hükümlere göre hareket edilir.

d.Şube Yönetim Kurulları; Vakfı tanıtmak halkla ilişkileri sağlamak, Vakfın gelirlerini arttırmak için faaliyetler icra etmek Şube Başkanı aracılığı ile Vakfı bulunduğu yerde temsil etmek, Vakıf Yönetim Kurulunun kararları ve direktifleri doğrultusun da şube faaliyetlerini yürütmek, her ay Vakfa faaliyet raporu göndermek, şube bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Vakıf Senedi, yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer iş ve görevleri yerini getirmekle yetkili ve görevlidir.

Temsilcilikler, görev yetki ve sorumluluk bakımından şubeler için belirlenen hükümlere tabidirler.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9.

a.Vakıf Genel Müdürü; Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. Vakıf Müdürlüğünün kuruluş ve kadrosu, Vakıf Müdürlüğünce hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayını müteakip uygulanmaya başlanır.

b.Vakıf Genel Müdürü; Vakfın amaçlarına uygun, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesinden çalışma programları hazırlamaktan, Vakfın gelişmesi ve tanıtılmasını sağlamaktan bütçe, bilanço, gelir-gider cetvellerini, faaliyet raporunu hazırlayarak onaya sunmaktan, vakıf adına gerçek ve tüzel kişilerle temaslarda bulunmaktan vakfın gelir kaynaklarını ve mal varlığını arttırmak için gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak Yönetim Kurulunun onayı ile bunları gerçekleştirmekten,

Vakıf personelini yönetmekten, Vakıf şube ve temsilcilik ve büroların faaliyetlerini izleyerek Yönetim Kuruluna rapor vermekten, Vakıflar hakkındaki mevzuat Vakıf Senedi ve Yönetmeliği ile Stratejik Planda belirtilen işleri yürütmekten sorumlu, görevli ve yetkilidir.

c.Görevlerin yerine getirilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

d.Vakıf teşkilat kadrolarını ihtiyaç gözetilerek Vakıf Müdürlüğünce hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

e.İstihdam edilecek personel iş kanunu hükümlerine tabi olur.

Göreve alınma ve görevlerine son verilmeleri Yönetim Kurulunun onayına sunularak, İş Kanunu ile diğer iş mevzuatına uygun olarak yerine getirilir.

Personelin aylık ücreti, görev, yetki ve sorumlulukları bu yönetmelik hükümleri ile birlikte Vakıf Müdürü tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

f.Vakıf çalışanlarının ücretleri net veya brüt olarak Yönetim Kurulunca belirlenir, ücret ödemeleri her ayın son iş günü personelin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.

g.Vakıf çalışanlarının ücretine ilave olarak yemek ücreti, yol parası, prim ve ikramiye ödenebilir. Bu ödemelerin net veya brüt miktarları, ne zaman ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

h.Vakıfta haftalık çalışma süresi azami 45 saattir. Günlük çalışma süresi 8 saattir. İhtiyaç duyulduğunda fazla sürelerle çalışma ve fazla mesai yapılabilir. Günlük ve haftalık çalışma çizelgeleri, fazla sürelerle çalışma ve fazla mesai yapılması konuları, mevsime, iş durumuna ve ihtiyaca göre Vakıf Müdürü tarafından düzenlenir. Fazla mesai veya fazla çalışma süresi karşılığı personele ücretli izin verilmesi göz önünde bulundurulur.

BÜTÇE VE MUHASEBE

Madde 10.

a.Vakfın hesap ve bütçe yılı takvim yılıdır.

b.Bütçe hazırlanırken, tahmini yıllık gelirin üçte birinin (1/3) genel yönetim giderlerine, üçte ikisinin (2/3) ise amaca yönelik faaliyetler için ayrılması göz önünde bulundurulur.

c.Bütçe gelir ve gider tablosu tahmini bütçe, yıllık faaliyet bütçesi her yıl Kasım ayı sonuna kadar Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulu onayına sunulur.

d.Muhtemel giderlerin, karşılanması için, ihtiyat fonu oluşturulur. Fonda bulundurulacak meblağın, üst sınırı her yıl Yönetim Kurulunca bütçe görüşmeleri, sırasında belirlenir.

e.Vakıf Türk Medeni Kanununa göre, kurulan vakıflar hakkındaki tüzükte belirtilen defterleri tutar.

f.Vakfı borç ve yükümlülük altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmeler, Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az 2 kişinin birlikte imzası ile gerçekleşir.

g.Vakfa ait para, bono ve tahvillerin banka hesabına yatırılması, çekilmesi ve diğer işlemler, Yönetim Kurulunca yapılan yetkilendirme çerçevesinde Vakıf Genel Müdürünün imzası ile yapılır.

h.Vakfa ait Demirbaşlar “Demirbaş Defterine” kaydedilir.

i.Vakfa ait defter, fiş, makbuz ve sarf evrakı ve benzerleri en az 5 yıl süreyle saklanır.

AMACA YÖNELİK HARCAMALAR

Madde 11.

a.Amaca yönelik harcamalar; Vakıf Senedinin 3 ve 4ncü maddelerinde ifade edilen amaç ve bu amaca ulaşmak için yapılacak faaliyetlerle ilgili harcamaların tümünden oluşur.

b.Amaca yönelik harcamalara esas olacak faaliyetlerin tümü, yönetim kurulu tarafından görüşülüp karara bağlandıktan sonra uygulamaya konulur. Bu faaliyetler ve yapılan harcamalar, genel kurula sunulan yıllık faaliyet raporlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen yıllık beyannameye dahil edilir.

c.Amaca yönelik harcamayı gerektirecek faaliyetler ana hatları ile şöyledir:

(1)Yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttıracak faaliyetler ve işler (Gaziler, şehitler ve şehit aileleri, hastalık, ölüm, tutukluluk veya hükümlülük, sağlığı geliştirici ve morali yükseltici faaliyetler v.s.),

(2)Bakıma ihtiyacı olan 1972’liler, eş ve çocukları ile diğer kişilere yardım edilmesi (Protez, cihaz, yazılım, donanım, eğitim v.s.),

(3)Nişan, nikah, düğün, kaza ve kaza sonrası tedavi, bakım, rehabilitasyon ve benzeri durumlarda yardım ve destek sağlanması,

(4)Tabii afetlerde mağdur olanlara yardımda bulunulması ve diğer yardım kuruluşları ile işbirliği yapılması (Deprem, sel, yangın, heyelan, kuraklık v.s.),

(5)1972’liler arasındaki iletişimi sürekli kılmak ve teknolojik gelişmeleri izleyerek geliştirmek (İnternet sayfası, bülten, dergi, kısa mesaj, e-posta iletisi v.s.),

(6)Özel yıl dönümü ve günlerde; geceler, yemekler, anma toplantıları, ziyaretler ve anlamlı etkinlikler düzenlenmesi,

(7)Kültür ve eğlence amaçlı turlar ve geziler düzenlenmesi,

(8)Maddi olanakları sınırlı ve başarılı öğrencilere karşılıksız eğitim bursu verilmesi (İlköğretim, orta öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine),

(9)Aktüel, bilimsel, kültürel ve sanatsal amaçlı konferans, kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi,

(10)Engelli çocukların tedavi, rehabilitasyon, eğitim ve bakımlarına katkıda bulunulması,

(11)Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, yönetim kurulunca belirlenen ve Vakıf Senedinin 3 ve 4ncü maddeleri kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetlerdir.

VAKFIN YAZIŞMALARI

Madde 12. Vakıf ile ilgili tüm yazışmalarda muhatap Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Yazışmalar Genel Müdür imzası ile yapılır. Tereddüt halinde Yönetim Kurulunun görüşü alınır.

ÇEŞİTLİ KONULAR

Madde 13. Bağış yapanlara ve Vakfa önemli hizmetlerde bulunanlara rozet, teşekkür belgesi, onur belgesi, şilt vb. verilir.

Bunların muhteva ve şekilleri ile hangi hallerde verileceği Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 14.Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun tüzük ve Vakıf Senedi hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15. Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. İlk Genel Kurula sunularak değişiklik önerileri olursa yönetmeliğe dahil edilir.

Madde 16. Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 23.12.2010 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.