1. GELECEĞE BAKIŞIMIZ (VİZYON) :

1972’liler arasında askeri öğrencilikte başlayan, 30 yıldan fazla süren aktif hizmet sürecinde pekişen ve aileleri ile birlikte kader arkadaşlığına dönüşen bağlılık, yardımlaşma ve dayanışmanın sürekliliğini sağlamak, geliştirmek ve bu birlikteliği gelecek kuşaklara taşımaktır.

2. TEMEL GÖREVLERİMİZ (MİSYON) :

a. Tüm 1972’liler ile onların eş, çocuk ve kanuni mirasçılarını çatısı altında toplamak (Vakıf’a üye yapmak),

b. Kaynağını devre arkadaşlığından alan birlik, beraberlik, bağlılık, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için faaliyetlerde bulunmak,

c. Kesintisiz iletişim sağlamak,

d. İyi ve kötü günleri paylaşmak,

e. Ülkemizin; eğitim, sosyal, kültürel, bilimsel, fikir ve sanat alanlarında gelişmesine olanakları ölçüsünde katkıda bulunmaktır.

3. TEMEL DEĞERLERİMİZ :

a.Vefalı olmak,

b. Yardımseverlik,

c.Tarafsızlık,

d. Milli değerlere ve ideallere, Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık,

e. Güvenilirlik,

f. Sadakat,

g. Dürüstlük,

h. Şeffaflık,

i. Hukuka ve etik değerlere bağlılık.


1972’LİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

STRATEJİK PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

PLANIN HAZIRLANMA AMACI

Bu Planın hazırlanmasının amacı; Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Müdürlüğünün, yıllık faaliyet planlarının hazırlanmasını yönlendirmek, Vakfın iç denetimi ve diğer tüm faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında, yönlendirici temel dokümanı oluşturmaktır.

İKİNCİ KISIM

STRATEJİK AMAÇ

Vakfın stratejik amacı; Vakıf senedinde tanımı yapılan 1972’liler arasında askeri öğrencilik ile başlayan, muvazzaf hizmet sürecinde pekişen ve aileleri ile birlikte kader birliğine dönüşen, dostluk, bağlılık, yardımlaşma ve dayanışmanın sürekliliğini sağlamak, geliştirmek ve bu değerler ile birlikteliği gelecek kuşaklara taşımaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ORTAK DEĞERLER

  1. Milli değerlere ve ideallere, Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık,
  2. Vefalı olmak,
  3. Yardım severlik,
  4. Tarafsızlık,
  5. Güvenilirlik,
  6. Sadakat,
  7. Dürüstlük,
  8. Şeffaflık,
  9. Hukuka ve etik değerlere bağlılık.

İKİNCİ BÖLÜM

STRATEJİK HEDEFLER VE BU HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN

YAPILACAK FAALİYETLER

Hedef-1: Tüm Vakıf Senedinde tanımı yapılan 1972’liler ile onların eş, çocuk ve kanuni mirasçılarını çatısı altında toplamak.

1.1. Bütün Vakıf Senedinde tanımı yapılan 1972’lilere ait kişisel bilgilerin (kimlik, adres, telefon, e-posta, fotoğraf v.s.) tamamlanması, mevcut olanların güncellenmesi (2011).

1.1.1. Kişisel bilgileri toplamak için bir bilgi formu oluşturulması, üyelere yayımlanması ve bilgilerin toplanması (2011).

1.1.2. Bilgi Formu Vakıf İnternet sayfasında bulundurularak, kişisel bilgilerinde değişiklik olanların Vakıfa bildirmelerine olanak sağlanacak (SÜREKLİ).

1.2. 1972’liler için güncel bilgileri içeren bir sanal albüm tasarlanması ve Vakıf İnternet sayfasında üyelerin istifadesine sunulması (2012).

1.3. 1972’lilerin çocukları ve kanuni mirasçıları ile iletişim kurarak ilgilerini sürekli kılmak ve Vakıf yönetiminde rol almalarını sağlamak (SÜREKLİ).

1.3.1. 1972’li çocukları, gelin ve damatlarının kişisel bilgilerinin bir veri tabanında toplanması (2012).

1.3.2. 1972’lilerin çocukları, gelin ve damatlarına Vakıf hakkında bilgilendirici ve onları Vakıf üyeliğine davet edici mektup ve bültenlerin gönderilmesi (2012-2013)

1.3.3. 1972’lilerin çocukları ile kanuni mirasçılarının Vakfa üye olmalarının sağlanması (2013-2014)

1.3.4. 1972’lilerin çocukları ve kanuni mirasçılarının, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarında görev almaya başlamaları (2014).

Hedef-2: Devre arkadaşlığından kaynaklanan bağlılık, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek.

2.1. Vakıf üyelerinin iyi ve kötü günlerinde (nişan, düğün, hastalık, kaza, ölüm v.b. gibi durumlarda) yanlarında olmak, maddi ve manevi destek sağlamak (SÜREKLİ).

2.2. Muhtaç durumda olan öğrencilere karşılıksız eğitim bursu vermek (SÜREKLİ).

2.2.1. Vakfın mali olanaklarının elverdiği ölçüde Vakıf kaynaklarından burs vermek (SÜREKLİ).

2.2.2. Vakıf üyelerinden kendi olanakları ile burs vermek isteyenlere yardımcı olmak (SÜREKLİ).

2.3. Engelli çocukların rehabilitasyon ve eğitimlerine katkıda bulunmak, bu amaçla çalışan dernek, vakıf ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak (SÜREKLİ).

2.4. 1972’lilerin ve Vakıf üyelerinin engelli çocuklarından, bakıma ve korunmaya muhtaç duruma düşenlere sahip çıkmak (SÜREKLİ).

2.5. Askeri Lise ve Kara Harp Okulundan mezuniyetlerin her 5 ile 10 yıl ve katı olan yıllarda, bir seri etkinlikler planlamak ve uygulamak (2012, 2014, 2019, 2022, 2024,2029 v.s.).

2.6. Devre geceleri, devre yemekleri ve periyodik toplantılar düzenleyerek üyeleri sık sık buluşturmak (SÜREKLİ).

2.6.1. Devre gecesi ve yemeklerini, üyelerin çoğunlukla bulunduğu şehir ve bölgelerde kalabalık gruplar halinde yapmak (SÜREKLİ).

2.6.2. Üyelerin çoğunlukla bulunduğu şehirlerde, haftalık/ aylık, eşli veya eşsiz periyodik toplantılar yapmak (SÜREKLİ).

2.6.3. Gezi, yemek ve benzeri etkinlik yapılan şehir veya bölgedeki diğer 1972’lilere de haber verilerek, geniş katılım ve buluşmayı sağlamak (SÜREKLİ).

2.7. Özel günlerde (Vakıf kuruluş yıldönümü, şehitler günü, gaziler günü, öğretmenler günü v.s.) anma, toplantı ve etkinlikler düzenlenmek (SÜREKLİ).

2.8. Kültür ve eğlence amaçlı geziler düzenlemek (SÜREKLİ).

2.9. Sanat, kültür, sağlık ve bilgilendirme amaçlı konferans, kurs, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek (SÜREKLİ).

2.10. Vakıf üyelerine bülten ve dergi yayımlamak (SÜREKLİ).

2.11. Fikir ve sanat eserleri ve bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlar yapmak ve eserlerin kitlelere ulaşması için yardımcı olmak (SÜREKLİ).

2.12. Tabii afetlerde mağdurlara doğrudan veya diğer dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak (SÜREKLİ)

2.13. Mahrumiyet bölgelerinde bulunan okullara ve bu okulların öğrencilerine giyecek, kitap, kırtasiye ve eğitim yardımcı malzemesi desteğinde bulunmak (Her yıl Eylül ve Ekim aylarında).

2.14. Vakfın maddi olanakları elverdiğinde, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Vakıf Temsilciliklerini açmak.

Hedef-3: Vakfın gelirlerini arttırarak, Vakfın amacını gerçekleştirecek güçlü bir mali yapıya kavuşmasını ve etkili bir mali yönetim yapılmasını sağlamak (SÜREKLİ)

3.1. Vakfın üye aidat gelirlerini arttırıcı önlemleri almak (SÜREKLİ):3.1.1. 1972’lilerden Vakfa üye olmayanları, üye olmaya davet ve teşvik etmek (SÜREKLİ).

3.1.2. Vakfa üye olduğu halde aidat ödemeyenleri, her fırsattan yararlanarak aidatlarını ödemeye özendirmek (SÜREKLİ).

3.1.3 Vakıf senedinin 1 nci maddesinde tanımlanan 1972’liler kavramı kapsamında olup; yapılan duyuru, çağrı ve davetlere rağmen Vakfa üye olmayan veya üye olduğu halde, aidat ödemeleri başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, Vakıf üyelerine sunulan hizmetlerin bir kısmı veya tümünün askıya alınması Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu konuda yapılan işlemler, Yıllık Faaliyet Raporları ile Kurucular Kurulunun bilgi ve onayına sunulur. (SÜREKLİ)

3.2. Y.İ.V. Ltd. Şti. nin Vakfa olan katkısını arttırmak:

3.2.1. Şirketin halen yapmakta olduğu sigorta ve plaket işlerine ilave olarak yapabileceği iş olanaklarını araştırmak (SÜREKLİ).

3.2.2. Şirketin yönetim ve idaresine ilişkin sorunları çözmek (SÜREKLİ).

3.2.3. Şirket yeni bir proje üstlendiğinde, ortaya çıkacak ilave finansman ihtiyacını, sermaye artırımı veya avans (borç) vermek suretiyle karşılamak (SÜREKLİ).

3.3. Vakfa gelir sağlamak amacıyla; kurulu olan şirketlere ortak olmak veya yeni şirketler kurmak (SÜREKLİ).

3.4. Sermaye artırımı, şirket kurulması veya şirket hissesi alınması gibi yatırımlar amacıyla; Vakfın nakit varlıklarından % 33,33 (üçte biri) den fazlasının tahsisi için Kurucular Kurulunun onayını almak (SÜREKLİ).

3.5. Vakfa sürekli kira geliri sağlamak amacıyla, yeni taşınmazlar satın almak (SÜREKLİ).

3.6. Lokal, pansiyon, sosyal tesisler, kreş, kamp, spor tesisleri kurmak ve/veya işletmek, işlettirmek (Vakıf Senedi Md. 4.g.)

3.7. Kooperatifler kurmak (Vakıf Senedi Md. 4.h.).

3.8. Vakfın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere; motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava araçları satın almak, kiralamak, kiralama yoluyla edinmek (leasing), ihtiyaç fazlasını gelir sağlamak amacıyla kiraya vermek, tadilat ve bakımının yaptırılması (Vakıf Senedi Md. 4.m.)

Hedef-4: Vakfın Genel Yönetim yapısının ve faaliyetlerinin, Vakfın amaca dönük faaliyetlerini gerçekleştirecek yetkinlik ve etkinlikte olmasını sağlamak.

4.1. Vakıf Müdürlüğünün teşkilat etkinliğini sağlamak (SÜREKLİ):

4.1.1. Vakfın faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun kuruluş ve kadrosunu oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak (2012).

4.1.2. Vakıf kadrolarında çalışan personelin tüm işlemlerini, 4857 sayılı iş kanununa göre yürütmek (SÜREKLİ).

4.1.3. Vakfın gelirleri ile personel giderleri ve genel yönetim giderleri arasında makul, kabul ve izah edilebilir bir denge kurmak (SÜREKLİ).

4.2. Vakfın mali ve finans yönetimini, yıllık gelirlerin çoğunun amaca yönelik faaliyetlere sarf edilecek şekilde yapmak (SÜREKLİ).

4.3. Vakıf taşınmazlarının bakım, onarım, beyan, vergi ve harçlarının ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak (SÜREKLİ).

4.4. Vakıf demirbaşlarını uygun şekilde yönetmek (SÜREKLİ):

4.4.1. Vakıf kaynaklarından alımı yapılan veya ayni olarak bağışlanan demirbaşları irada ve muhasebe kayıtlarına almak (SÜREKLİ).

4.4.2. Ekonomik ve teknik ömrünü yitiren demirbaşların, raporlarını tutarak kayıtlarını silmek (SÜREKLİ).

4.4.3. Kaydı silinen demirbaşların, hurda olarak değerlendirilme işlemlerini yapmak (SÜREKLİ).

4.4.4. Demirbaşların yıllık envanterlerini çıkarmak (SÜREKLİ).

4.5. Vakıf bilgi işlem sistemini, kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde çalıştırmak.

4.5.1. Üyelere ait tüm verilerin kaydedildiği bir veri tabanı oluşturmak (2011).

4.5.2. Vakıf internet sayfasını; üyelerin bilgilenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve faaliyetleri destekleyecek şekilde tasarlamak ve işletmek (2011).

4.5.3. Vakıf ile üyeler arasında ve üyelerin kendi aralarında hızlı ve sürekli iletişimi sağlamak (SÜREKLİ).

4.6. Vakıflarla ilgili mevzuat değişiklikleri ve gelişmelerini güncel olarak izlemek, faaliyetlere ve iç dokümanlara yansıtmak, beyanname ve raporları zamanında göndermek (SÜREKLİ).

4.7. Vakfın tüm kayıt ve arşivini düzenli ve denetime hazır bulundurmak (SÜREKLİ).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK, DEĞİŞİKLİK VE DÜZELTMELER

1. Bu Plan, Vakıf Yönetim Kurulunun 23.12.2010 tarih ve 173/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Vakıf Kurucular Kurulunun 27 Şubat 2011 tarihli olağan toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Stratejik Planın uygulanma ve gerçekleşme durumu ile yapılacak değişiklik, düzeltme ve güncellemeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Kurucular Kurulunun ilk olağan toplantısında onaya sunulur.

3. Kurucular Kurulu’nun 25.02.2018 tarihli kararı ile Birinci Bölüme Üçüncü kısım olarak “Ortak Değerler” ile üyelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak 3.1.3 maddesi ilave edilmiştir.